• Φιλοξενία ανήλικων, ασυνόδευτων παιδιών 5 έως 17 ετών, καθώς και μονογονεϊκών μητέρων
  • Κάλυψη των πρωταρχικών ανθρωπίνων αναγκών και δικαιωμάτων των παιδιών
  • Καλλιέργεια του αισθήματος ασφάλειας
  • Ψυχο-κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη
  • Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας και η ενισχυτική διδασκαλία
  • Δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία, με απώτερο στόχο την καλλιέργεια της προσωπικότητας και την προσωπική ανάπτυξη των παιδιών
  • Προετοιμασία για την απασχόληση, σύνδεση με την αγορά εργασίας
  • Σύσφιξη των σχέσεων στην τοπική κοινότητας και η ευρύτερη κοινωνική συνοχή.
eea  Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία) μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM